کلینیک تخصصی بیمارستان امام حسین(ع) – تهران 1392

مطالعات و اجرا

این پروژه با کاربری کلینیک تخصصی و به عنوان طرح توسعه در مجموعه بیمارستان امام حسین(ع) تهران واقع گردیده همچنین  این پروژه از مرحله مطالعات و امکان سنجی طرح توسط مدیران شرکت فاران انجام پذیرفته است.

پیشرفت فیزیکی100%
100%
میزان تحویل شده100%
100%
پیشرفت مالی100%
100%
فهرست