ورزشگاه شهدای شهرداری – تهران 1399

مدلسازی و اجرا

این پروژه با کاربری ورزشی و خدماتی از ابتدای سال 1399 آغاز گردیده است.

پیشرفت فیزیکی55%
55%
پیشرفت مالی40%
40%
میزات تحویل20%
20%
فهرست