فرآوری و ساخت قطعات خودرویی ایران – 1398 رشت

طراحی سازه و اجرا

این پروژه که طرح توسعه کارخانه شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودرویی ایران وزیر مجموعه هلدینگ عظام می‌باشد با زیر بنای بالغ بر 15000 متر مربع احداث و تحویل گردیده است از جمله ویژگی های این پروژه سیستم سازه‌ای سقف فضا کار آن می‌باشد.

درصد پیشرفت پروژه100%
100%
درصد تحویل شده100%
100%
میزان پیشرفت مالی100%
100%
فهرست