کارخانه شرکت الکتروژن – تهران 1393

مدلسازی و اجرا

این پروژه با کاربری صنعتی و با زیربنای بالغ بر 10000 متر ربع در حاشیه شهر تهران اجرا گردیده است. از جمله ویژگی های سازه این پروژه می‌توان به شکل اره‌ای این سازه اشاره کرد.

درصد پیشرفت فیزیکی100%
100%
میزان تحویل شده از پروژه100%
100%
درصد پیشرفت مالی100%
100%
فهرست