فرآیند کنترل کیفیت در فاران

خط مشي كيفيت شرکت مهندسی فاران

شركت مهندسی فاران با استعانت از ايزد منان و با اميد به باور و تلاش كاركنان در دستيابي به بهبود كيفيت و فراهم آوردن نظام آموزشي همراه با توسعه ارزشهاي انساني و فرهنگي در نهاد يكايك كاركنان و با بهره گيري از راهبرد كيفيت و بهبود مستمر، استاندارد بين المللي ISO 9001 : 2008 را در كليه فعاليتها الگو قرار داده و اهداف زير را دنبال ميكند :

 • دستيابي به رضايت مندي مشتري.
 • ايجاد بسترهاي مناسب جهت پياده سازي نظام جامع مديريت منابع انساني در جهت نهادينه ساختن فرهنگ سالم سازماني و ارتقاي وضعيت منابع انساني.
 • حضور فعال در بازارهاي رقابتي و ارائه خدمات مهندسي با استفاده از تحقيق و توسعه و فن آوري نوين .
 • مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي و انسان دوستانه براي زنده نگهداشتن ارزشهاي اخلاقي در سازمان.

مديريت شرکت مهندسی فاران تعهد و پايبندي خود را به اصول و اهداف تعيين شده اعلام نموده و ضمن برنامه ريزي براي دستيابي به آن، بازنگري اهداف را به منظور بهبود و به روز نمودن آنها در دستور كار خود قرار مي دهد.

خط مشي بهداشت ، ايمني و محيط زيست

امروزه واحد HSEجزئی جدایی ناپذیر از کارگاه های عمرانی در دنیا محسوب شده و موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در این پروژه ها تحت کنترل خود در می آورد. به عبارت دیگر در هر کدام از شاخه هایHSE مواردی گنجانده شده که هر یک به تنهایی شامل موارد متعددی به شرح ذیل می باشد :
بهداشت(H): شامل بهداشت فردی که به سلامت مجموعه افراد مربوط می شود، بهداشت محیط که پیرامون پروژه را در بر می گیرد و بهداشت حرفه ای که شامل یک سری آنالیزهای شغلی می شود.
ایمنی(S): شامل ایمنی در عملیات  که مواردی همچون حفاری، کار در ارتفاع، جوشکاری و برشکاری، ایمنی ماشین آلات و… در بر می گیرد،ایمنی در پروژه ها که موارد ایمنی انبار، مدیریت حریق، محصورسازی، علائم هشداردهنده و …  را در بر دارد و ایمنی اشخاص در پروژه ها که شامل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی       می باشد.محیط زیست(E): محیط زیست در پروژه های مختلف عمرانی شامل حفاظت از هوا، خاک وآب می باشد.
بررسی علمی و نوین سه عامل سلامت(Health)، ایمنی(Safety)و محیط زیست (Environment) در انجام کلیه پروژه ها الزامی بوده و توسط واحد HSE صورت می پذیرد.

شرکت مهندسی فاران به جهت حفظ سرمایه های ملی و محیط زیست،همچنین حفظ سلامت نیروی انسانی خود به عنوان سرمایه اصلی شرکت،همواره رعایت نظام ایمنی و بهداشت را در پروژه های عمرانی و غیر عمرانی سرلوحه امور قرار داده است.ايجاد محيطي ايمن كه در آن تمامي عوامل آسيب رسان شناسائي، ارزيابي، حذف ويا كنترل گرديده تا سلامت و امنيت افراد اعم از كاركنان شركت، کارفرمايان ، مشاوران ، بازديدكنندگان، همسايگان و همچنين تاسيسات گوناگون را تضمين نمايد از اولويت هاي شرکت مهندسی فاران مي باشد . بر اين اساس تمامي مديران پروژه، سرپرستان کارگاه و كاركنان شرکت در رابطه با استقرار، توسعه و بهبود مستمر نظام مديريت بهداشت، ايمني ومحيط زيست مسئول مي باشند.

اهداف ما:

حذف و کاهش تمامي عوامل ايجاد حادثه و اثرات سوء بر افراد و محيط زيست مي باشد.

حركت ما:

در جهت توسعه پايدار، افزايش بهره وري و پيشي گرفتن از استانداردهاي روز متكي بر حفظ سلامت كاركنان و محيط زيست مي باشد .

تعهدات ما:

 • در اولويت قرار دادن موضوعات بهداشت، ايمني ومحيط زيست
 • تخصيص منابع مالي، انساني و سازماني مورد نياز
 • رعايت كامل قوانين و مقررات ملي و بين المللي بهداشت ، ايمني و محيط زيست
 • استفاده بهينه از انرژي و ساير منابع
 • ارزيابیعملكردها بمنظور بازنگری و بهبود مستمر خط مشی،روشها و برنامه هاي نظام مديريت بهداشت،ايمني و محيط زيست
 • آموزش مستمر منابع انساني در زمينه هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست
 • شناسائي، ارزيابي، حذف و يا كنترل مؤثر مخاطرات در شرايط عادي، تغيير و بحران
 • استفاده از فرآيند تحقيق مستمر در جهت پيشبرد اهداف مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست
 • شناسائي و استفاده از خدمات متخصصين بهداشت، ايمني و محيط زيست
 • شناسايي و تشويق افراديكه در توسعه و بهبود نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست نقش مؤثر دارند.

مرجع استانداردهای مورد نظر واحد  H.S.E

 • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • اداره اجرایی ایمنی و بهداشت(Occupational Safety and Health Administration-OSHA)
 • انیستیتو ملی ایمنی و بهداشت کار(National Institute for Occupational Safety and Health – NIOSH)
 • سازمان جهانی کار(International Labor Organization – ILO )
 • سازمان بهداشت جهانی(World Health Organization – W.H.O

1- هدف : حصول اطمینان از انطباق ویژگیهاي مربوط به مواد و تجهیزات، فعالیتهاي حین فرآیند( ساخت و اجرا و نصب و تحویل و بهره برداري ) با الزامات تعیین شده و نیز حصول اطمینان از صحت عملکرد ابزار پایش و اندازه گیري (کالیبراسیون).

2- دامنه کاربرد: دامنه کاربرد این دستورالعمل شامل کلیه پروژه ها و کارگاه هاي شرکت شامل موارد ذیل است:

2-1- مواد اولیه و تجهیزات تامین شده جهت کاربرد در پروژه ها و کلالاً هر درخواست خریدي که بر کیفیت محصول تأثیر

داشته باشد.

2-2- کلیه فعالیتهاي حین اجرا که نیاز به پایش و اندازه گیري و نهایتاً تأیید و تصدیق نتیجه کار دارد.

2-3- نتیجه فعالیتها و فرآیندها که بطور موقت و قطعی تحویل بهره بردار( مشتري ، کارفرما، …) میگردد.

2-4- کلیه تجهیزات و ابزار پایش و اندازه گیري که بر کیفیت محصول مؤثر است ( کالیبراسیون).

3- مراجع:بندهاي مرتبط با الزامات ISO 9001:2008 می باشد.

4- مسئولیت ها: مسئولیت اجراي این دستورالعمل به عهده سرپرست و کارشناسان کنترل کیفیت و ماشین آلالات وتجهیزات

در دفتر مرکزي و کارگاه ها با همکاري کارشناسان دفتر فنی و نیز نظارت عالیه رئیس کارگاه می باشد.

5- شرح اقدام: بنا بر اهمیت حصول اطمینان از عملکرد کلیه موارد مطروحه در دامنه کاربرد چگونگی اجراي اقدامات

کنترل کیفیت بشرح ذیل است:

5-1- اقلالام و تجهیزات ورودي : در خصوص اقلالام ورودي، اعم از مواد، مصالح، ابزار و تجهیزات قبل از هر اقدامی مسئول کنترل کیفیت موظف است که ماهیت این کنترل را بر اساس فرم درخواست خرید (FR-COM-08 ) مشخص نموده و اطلالاعات مربوط به خرید را کنترل نماید.سپس بر اساس این اطلالاعات و صلالاحیت هاي لالازم ، انطباق ویژگی ها، خصوصیات و مشخصات فنی را با آنچه که قرار است وارد انبار شود کنترل می نماید. اگر نتیجه این کنترل مثبت و منطبق بر الزامات و

مشخصات از پیش اعلالام شده بود، فرد کنترل کننده فرم هاي بازرسی (FR-TEC-، FR-TEC-09 ، FR-TEC-08

FR-TEC-12 ، 10) را تکمیل و امضاء مینماید و در صورت عدم انطباق با آنچه تعیین شده ، فرم هاي عدم انطباق مربوط به کنترل کیفیت و نظارتها (FR-MAN-14 ، FR-TEC-14) را تکمیل می نماید . واحد کنترل کیفیت کارگاه ها ،نتایج کنترل هاي انجام شده بر روي اقلالام تامین شده را بصورت هفتگی از طریق فرم گزارش هفتگی کنترل کیفیت خرید کارگاه (FR-TEC-13 ) به دفتر مرکزي گزارش می نماید و راهکارهاي رفع عدم انطباق نیز لحاظ می گردد (بنا به صلالاحدید گوشزد نمودن الزام، توصیه ، پیشنهاد، …..). بدیهی است مسئول انباراز پذیرفتن و تایید ورود هر گونه اقلالام با عدم انطباق به انبار معذور است.

5-2- کنترلهاي فنی – اجرایی حین فرایند تحقق پروژه:

کلیه نقاط نیازمند به پایش، اندازه گیري و کنترل کیفیت توسط دفتر فنی در مقاطع و مراحل مختلف پروژه بر حسب اولویت، اهمیت، حساسیت و….. تعیین گردیده و چگونگی اجراي کنترل هاي لالازم هر یک، بنا بر ماهیت اجرا (نقشه هاي اجرایی،

دستورالعمل معین، چک لیست کنترلی، تستهاي معمول و ……) و هرگونه ملحقات مرتبط با کنترل کیفیت شناسایی و همگی در فرم FR-TEC-07 مستند می گردد. در این فرم نتیجه کنترلهاي انجام پذیرفته ثبت و به مستندات این کنترلها ارجاع داده می شود.

بدیهی است در صورت عدم انطباق هر مورد، فرم هاي کنترل عدم انطباق(FR-TEC-14،FR-MAN-14 ) به طریق مقتضی صادر می گردد.

در ضمن کلیه بازرسی هاي مربوط به کنترل صلالاحیت جوشکار و نیز فرآیند جوشکاري در فرم (FR-TEC-11 ) ثبت می گردد.

5-3- کنترل هاي نهایی جهت تحویل به بهره بردار( کافرما، مشتري …) :

کنترل هاي نهایی بر اساس شرایط مندرج در قرارداد ( مقطعی یا اجراي کامل یا …..)طبق چک لیست هاي معمول و استناد به صورت جلسه هاي مربوطه به انجام میرسد.

5-4- کنترل بر تجهیزات و ابزار پایش و اندازه گیري (کالیبراسیون):

هرگونه تجهیزات و ابزار پایش و اندازه گیري که مؤثر بر کیفیت بوده و نیاز به کالیبراسیون داشته باشد، توسط بخش کنترل کیفیت کارگاه شناسایی و براي هر یک فرم شناسنامه ابزار پایش و اندازه گیري (FR-TEC-16 ) ایجاد و بروز می گردد.

در این رابطه فرم جامع وضعیت کالیبراسیون ابزار پایش و اندازه گیري (FR-TEC-06 ) در واحد کنترل کیفیت دفتر

مرکزي تنظیم و بروز نگاه داشته می شود . و ضمن تکمیل شناسنامه کالیبراسیون (FR-TEC-06 ،FR-TEC-16)، از

انجام کنترلهاي لالازم بر اینگونه ادوات (تاریخ انقضاي کالیبراسیون و ….) اطمینان حاصل می کند.

در مورد ابزار پایش و اندازه گیري که جزء مایملک پیمانکاران شرکت می باشد، بخش کنترل کیفیت از طریق اعمال کنترلهاي

لالازم ، از کالیبره بودن آنها اطمینان حاصل می نماید.

6- پیوستها:

6-1- فرم عدم انطباق مربوط به کنترل کیفیت ونظارتها FR-MAN-14

6-2- فرم – فرم جامع وضعیت کالیبراسیون ابزار پایش و اندازه گیري FR-TEC-06

6-3- فرم برنامه ریزي کیفیت در کارگاه ………………FR-TEC-07

FR-TEC -08فلزي مواد بازرسی فرم -6-4

6-5- فرم بازرسی مواد غیر فلزيFR-TEC-09

6-6- فرم بازرسی وسایل برقی-الکتریکی و مکانیکی FR-TEC -10

FR-TEC-11جوشکاري بازرسی فرم -6-7

FR-TEC -12 بازرسی تشریح گزارش فرم -6-8

6-9 فرم گزارش هفتگی کنترل خرید کارگاه FR-TEC-13

6-10 فرم گزارش سه ماهه عدم انطباق کنترل کیفیت FR-TEC-14

6-11 فرم شناسنامه ابزارهاي پایش و اندازه گیري F

فهرست