درباره ما

عمران و آبادانی و افزایش شاخص های توسعه یافتگی ایران زمین همواره از اهداف جامعه مهندسی کشور عزیزمان بوده است. لذا به جهت ادای دینی کوچک جهت نیل به این آرمان شرکت مهندسی مجریان منشور فاران در سال 1393 با هدف مدیریت و اجرای پروژه های عمرانی با شماره ثبت 458669 و شناسه ملی 14004315299 در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است.

این شرکت با بهره گیری از دانش روز مدیریت پروژه و با تکیه بر توانایی ، تجربه و تخصص مهندسان و کارشناسان خود و توجه به کلیه حوزه های مدیریت پروژه سعی در مدیریت و اجرای پروژه های عمرانی به منظور حداکثر کردن شاخص های موفقیت پروژه برای کلیه ارکان آن داشته است. از این رو با ابتکار موسسین،لوگوی شرکت بصورت حلقه های درهم تنیده BORROMEAN به عنوان نماد و سه ضلع مثلث طلایی پروژه یعنی زمان،هزینه و کیفیت برگزیده شده است. چه اینکه در صورت عدم برآورده شدن هر یک از این 3 رکن اصلی انسجام و موفقیت کل پروژه بی معنی خواهد بود. لذا مدیران و کارشناسان این شرکت ضمن رعایت اخلاق حرفه ای همواره سعی در اجرای صحیح منشور پروژه خواهند داشت.

چارت سازمانی و مدیران

فهرست