برخی از پروژه های منتخب

مجتمع تجاری اداری سرو سعادت آباد – تهران 1399

کارخانه شرکت طب مفید نیکان – 1399 هشتگرد

ورزشگاه شهدای شهرداری – تهران 1399

کارخانه شرکت الکتروژن – تهران 1393

فرآوری و ساخت قطعات خودرویی ایران – 1398 رشت

کارخانه شرکت افق تولید دارو – ساوه1397

کارخانه شرکت باطری سازی آریا (هلدینگ عظام) – 1396 شمس آباد تهران

کلینیک تخصصی بیمارستان امام حسین(ع) – تهران 1392

کارخانه غرب استیل – سمنان 1391

فهرست